Algemeen

De bewoordingen van deze Disclaimer (hierna "Disclaimer" genoemd) zijn van toepassing op deze website www.autogids-leasing.be van LeasePlan Fleet Management nv/sa, Excelsiorlaan 8, BE-1930 ZAVENTEM en/of van Produpress nv, Generaal Dumonceaulaan 56, BE-1190 BRUSSEL (hierna genoemd "LeasePlan/Produpress"). Gelieve deze Disclaimer aandachtig te lezen. Door te surfen naar deze website en/of de informatie die op of via deze website verstrekt wordt te gebruiken (door middel van hyperlinks) verklaart u zich akkoord gebonden te zijn door de inhoud van deze Disclaimer. In geval van enig conflict tussen de algemene voorwaarden van specifieke producten en diensten van LeasePlan/Produpress en deze Disclaimer, zullen de bijzondere voorwaarden eigen aan zulke producten en diensten voorrang hebben.

Gebruik van deze website

De informatie die op of via deze website verstrekt wordt kan niet gebruikt worden ter vervanging van enige vorm van advies. Beslissingen op grond van deze informatie worden genomen voor eigen rekening en op uw eigen risico. Hoewel LeasePlan/Produpress juiste, volledige en up-to-date informatie die zij verkregen heeft uit bronnen, die betrouwbaar worden geacht, tracht te verstrekken, geeft LeasePlan/Produpress geen enkele garanties of verklaringen, expliciet of impliciet, met betrekking tot de vraag of de informatie die op of via deze website verstrekt wordt juist, volledig of up-to-date is. LeasePlan/Produpress controleert en onderhoudt deze website vanuit België en garandeert geenszins op welke wijze dan ook dat de informatie die op of via deze website wordt verstrekt geschikt is of beschikbaar is voor gebruik op andere plaatsen of in andere landen. Indien u gebruikt maakt van deze website vanuit een andere plaats of vanuit een ander land, bent u verplicht zich te houden aan de lokale toepasselijke wetgeving. LeasePlan/Produpress verklaart noch garandeert dat deze website werkt zonder enige fout of onderbreking. Elk gebruik van deze website dat het gebruik ervan door andere Internet gebruikers verhindert, de werking van deze website in gevaar brengt en/of de informatie die op of via deze website of de onderliggende software verstrekt wordt, aantast, is verboden.

Informatie, producten en diensten van derden

Wanneer LeasePlan/Produpress hyperlinken naar andere websites verschaft, vormen deze linken op geen enkele wijze enige garantie in hoofde van LeasePlan/Produpress met betrekking tot enig product of enige dienst die op of via deze website wordt vermeld. Het gebruik van zulke linken gebeurt uitsluitend op uw eigen risico. LeasePlan/Produpress aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid welke dan ook voor wat betreft de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. LeasePlan/Produpress heeft de waarheid, de nauwkeurigheid, de redelijkheid, de betrouwbaarheid en de volledigheid van de inhoud van dergelijke website van derden niet gecontroleerd.

Intellectuele eigendomsrechten

LeasePlan/Produpress of de betrokken eigenaar, behoudt zich alle rechten voor (daarin inbegrepen auteursrechten, handelsmerken, brevetten alsook enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot elke informatie die op of via deze website verstrekt wordt (daarin inbegrepen alle teksten, grafieken en logos). Het is u niet toegestaan om enige informatie vervat op deze website te kopiëren, te downloaden, te publiceren, te verdelen of te reproduceren, onder welke vorm dan ook, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van LeasePlan/Produpress of de geschikte toestemming van de betrokken eigenaar. U kan echter informatie vervat op deze website printen en/of downloaden voor eigen gebruik.

Online communicatie

Berichten die u per mail verstuurt naar LeasePlan/Produpress zouden niet veilig kunnen zijn. LeasePlan/Produpress raadt u daarom aan om geen vertrouwelijke informatie per mail naar LeasePlan/Produpress te sturen. Indien u toch zou verkiezen om mailberichten te sturen naar LeasePlan/Produpress, aanvaardt u het risico dat deze berichten onderschept, misbruikt of gewijzigd worden door derden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Noch LeasePlan/Produpress, noch enige van zijn agenten of onderaannemers zullen enigszins aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele, gevolgschade, punitieve of exemplaire schade, daarin inbegrepen gederfde winst (zelfs indien LeasePlan/Produpress in kennis wordt gesteld van de mogelijkheid daarvan) voortvloeiende, in welke vorm dan ook, uit, doch niet beperkt tot (i) enige gebreken, virussen, en elke andere gebrekkige werking die veroorzaakt wordt door storingen aan apparatuur of andere software die verband houden met de toegang tot of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website verstrekt wordt, (iii) de onderschepping, wijziging of misbruik van informatie die aan LeasePlan/Produpress wordt overgemaakt of die aan u wordt overgemaakt, (iv) de werking of niet-beschikbaarheid van deze website, (v) het misbruik van deze website, (vi) het verlies van gegevens, (vii) het downloaden of het gebruik van enige software die door deze website ter beschikking wordt gesteld, (viii) klachten van derden in verband met het gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook ten behoeve van bestuurders en werknemers van LeasePlan/Produpress.

Toepasselijk recht

Deze website en deze Disclaimer vallen onder het toepassingsgebied van en zullen geïnterpreteerd worden conform het Belgische recht. Elk geschil dat voortvloeit uit of met betrekking tot deze Disclaimer zal behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken. In geval van onenigheid of verschil in interpretatie tussen de verschillende taalversies van deze Disclaimer, zal de Engelse versie voorrang hebben.

Wijzigingen

LeasePlan/Produpress behoudt zich het recht voor om, op elk ogenblik en zonder kennisgeving, de informatie die op deze website verstrekt wordt, te wijzigen, hierin inbegrepen de bewoordingen van deze Disclaimer. Het is aangeraden om regelmatig de informatie die op deze website verstrekt wordt, met inbegrip van de bewoordingen van deze Disclaimer, na te kijken.